lean5jpg

Lean Manufacturing – Quản lý sản xuất tinh gọn (P.5)

3.8 Bảo Trì Ngăn Ngừa (Preventative Maintenance) Bảo trì ngăn ngừa là một loạt các công việc thường nhật, thủ tục và các bước được thực hiện nhằm xác định và giải quyết các vấn đề tiềm tàng trước khi chúng phát sinh. Lean Manufacturing nhấn mạnh công tác bảo trì ngăn ngừa cần thiết…

Details
Hoa_don_22052014

Công văn hướng dẫn thông tư 39/2014 về hóa đơn

Ngày 31/03/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, trong đó có một số điểm cần lưu ý như sau: 1. Bỏ loại hóa đơn Xuất khẩu (Điều 3) 2. Tạo hóa đơn Tự in: (Điều 6) a. TH1: Vốn…

Details