Quy chế lương thưởng cho người lao động

Quy chế lương thưởng cho người lao động

Quy chế lương thưởng cho người lao động: Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Details