Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

Báo cáo tài chính hợp nhất kết hợp các báo cáo tài chính của các đơn vị pháp lý riêng biệt điều khiển bởi một công ty mẹ thành một tập hợp các báo cáo tài chính cho toàn bộ nhóm các công ty.

Details
lai vay ngan hang

Chi phí lãi vay là gì?

Chi phí lãi vay là gì? Bạn muốn biết rõ về chi phí lãy vay và lãi phải trả là gì? điều đầu tiên cần hiểu rõ chi phí lãi vay là gì trước. Sau đây là nội dung về chi phí lãi vay.

Details
Chu kỳ kế toán là gì

Chu kỳ kế toán là gì?

Trong kế toán, chu kỳ có nghĩa là kế toán sẽ cho rằng các hoạt động phức tạp và liên tục của một công ty có thể được chia nhỏ và được báo cáo trong báo cáo tài chính hàng quý và hàng tháng hàng năm

Details