lean5jpg

Lean Manufacturing – Quản lý sản xuất tinh gọn (P.5)

3.8 Bảo Trì Ngăn Ngừa (Preventative Maintenance) Bảo trì ngăn ngừa là một loạt các công việc thường nhật, thủ tục và các bước được thực hiện nhằm xác định và giải quyết các vấn đề tiềm tàng trước khi chúng phát sinh. Lean Manufacturing nhấn mạnh công tác bảo trì ngăn ngừa cần thiết…

Details