Hoa_don_22052014

Công văn hướng dẫn thông tư 39/2014 về hóa đơn

Ngày 31/03/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, trong đó có một số điểm cần lưu ý như sau: 1. Bỏ loại hóa đơn Xuất khẩu (Điều 3) 2. Tạo hóa đơn Tự in: (Điều 6) a. TH1: Vốn…

Details