Phần mềm hợp nhất, phan mem hop nhat bao cao tai chinh, đáp ứng tốt cho doanh nghiệp có nhiều công ty con.