Tính năng ERP cần có

5 Tính năng cần có của phần mềm ERP

Giải pháp ERP hoạch định nguồn lực doanh nghiệp được gọi là ERP là một gói phần mềm tích hợp hoàn toàn với các chức năng của công ty và các hoạt động từng phòng ban để tăng cường cung cấp thông tin và kịp thời thông qua các dữ liệu được chia sẻ.