Chuẩn mực kế toán Việt Nam

26 chuẩn mực kế toán Việt Nam Chuẩn mực kế toán quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm: Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế…

khấu hao theo sản lượng

Khấu hao theo sản lượng

Khấu hao theo sản lượng là gì? Khái niệm: Là phương pháp mà số khấu hao phải trích hàng năm của TSCĐ được tính theo sản lượng thiết kế của TSCĐ đó. Nội dung: Căn cứ vào hồ sơ kinh tế – kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng số…

Phần mềm kế toán dành cho chính Phủ

Với thanh toán trực tuyến trở thành một phần của thế giới kinh doanh, chính phủ, ngân hàng và thành phố cũng đang theo xu hướng tương tự. Bây giờ có những ứng dụng được phát triển cho mỗi và mọi chức năng kế toán từ biên chế phần mềm kế toán cho phần mềm khai thuế cơ bản để phần mềm kế toán của chính phủ.