ke toan doanh nghiep thuong mai dich vu

Kế toán doanh nghiệp Thương Mại Dịch Vụ – Quy trình thực hiện

Kế toán doanh nghiệp Thương Mại Dịch Vụ – Quy trình thực hiện như thế nào? Cần phải xây dựng quy trình kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ như thế nào tốt nhất.Thương mại là khâu trung gian nối liền sản xuất với tiêu dùng. Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân với nhau hoặc giữa thương nhân với các bên có liên quan bao gồm việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thượng mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc thực hiện chính sách kinh tế xã hội.