nature_of_erp

Bản chất của hệ thống ERP

Thời gian và tiền bạc là những khó khăn lớn nhất liên quan đến một quá trình thay đổi trong môi trường kinh doanh, nhưng các vấn đề quan trọng nhất là về bản chất của ERP, kinh doanh … “Hơn một nửa (55%) của các công ty giữa thị trường cho biết họ không…