Mô hình ERP cho các Trường Học

Mô hình Erp cho các trường Đại Học, Phổ Thông, các cấp là một hệ thống phân cấp với cơ bản các phòng và nhiệm vụ như sau: Ban Giám hiệu: Có quyền cao nhất trong nhà trường, điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường Phòng Hành chính: Quản lý các vấn đề…

Hệ thống ERP là gì

Hệ thống ERP là gì?

Một hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp, thường được gọi là một hệ thống ERP, là một bộ công cụ phần mềm kinh doanh được thiết kế để tạo thuận lợi cho dòng chảy thông tin giữa các phòng ban hoặc các chức năng trong một doanh nghiệp.

Tính năng ERP cần có

5 Tính năng cần có của phần mềm ERP

Giải pháp ERP hoạch định nguồn lực doanh nghiệp được gọi là ERP là một gói phần mềm tích hợp hoàn toàn với các chức năng của công ty và các hoạt động từng phòng ban để tăng cường cung cấp thông tin và kịp thời thông qua các dữ liệu được chia sẻ.