Phần mềm tính lương miễn phí

Phần mềm tính lương miễn phí bằng Excel. Với phần mềm tính lương miễn phí này có thể giúp bạn Tự động tính lương, Tự động kết chuyển trích lọc sang phiếu in lương, Tự động tính làm thêm giờ. Tôi sưu tầm phần mềm tính lương này trên internet nhằm mục đích chia sẻ lại cho các bạn sinh viên thực tập.