Phần mềm kế toán doanh nghiệp

Phần mềm kế toán doanh nghiệp

Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ OMEGA.GL là một module trong Phần mềm ERP OMEGA, phần mềm kế toán doanh nghiệp OMEGA hỗ trợ rất tốt các nghiệp vụ kế toán như: Vốn bằng tiền, Quản lý công nợ, Mua hàng, Bán hàng, Tổng hợp,… một cách chi tiết theo thực tế phát sinh tại doanh nghiệp. Ngoài ra phần mềm kế toán doanh nghiệp OMEGA còn được thiết kế mở và mang tính chất quản trị rất cao.